*ปุ๋ยไอดิน *ปุ๋ยเคมี *ปุ๋ยอินทรีย์
ธาตุอาหารทั้งหมด **มีครบถ้วน *มีไม่ครบ *มีครบแต่น้อยมาก
ธาตุอาหารหลัก *มี *มี *น้อยมาก
ธาตุอาหารรอง *มี *ไม่มี *มี
ธาตุอาหารเสริม *มี *ไม่มี *มี
ธาตุอาหารเสริมพิเศษ *มี *ไม่มี *ไม่มี
อินทรีย์วัตถุ Organic Matter (OM) **มีมาก *ไม่มี *มี
ฮิวมัส Humus **มีมาก *ไม่มี *มี
กรดอะมิโน **มีมาก *ไม่มี *ไม่มี
       
โปรตีน *่มี *ไม่มี *อาจมี
ผสมดิน *ไม่ผสมดิน *ผสมดินขาว *ผสมดิน
มีสูตรปุ๋ย *มีสูตร *มีสูตร *ไม่มีสูตร
 
การปลดปล่อยธาตุอาหาร *เร็ว *เร็ว *ช้า
การละลายของปุ๋ย *เหมาะสม *เร็วมาก *ช้ามาก
ระยะเวลาที่ปุ๋ยอยู่ในดิน *อยู่นาน *ไม่นาน *อยู่นาน
โอกาสที่ธาตุอาหารจะสูญเสียในอากาศ *น้อย *มาก *น้อย
 
การให้ผลผลิตในระยะสั้น *ให้ผลผลิตสูง *ให้ผลผลิตสูง *ให้ผลผลิตต่ำ
การให้ผลผลิตในระยะยาว **ให้ผลผลิตสูงมาก *ให้ผลผลิตต่ำลง *มากขึ้นแต่ยังต่ำ
 
ผลต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน *ไม่มีผลเสีย *มีผลเสีย *ไม่มีผลเสีย
ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง *ดีขึ้น *แย่ลง *ดีขึ้น
 
ผลต่อคุณสมบัติกายภาพของดิน *ดีขึ้น *แย่ลง *ดีขึ้น
สภาพเมื่อดินแห้ง *ร่วนซุย *ก้อนแข็ง *ร่วนซุย
สภาพเมื่อดินเปียก *นุ่ม *เหนียว *นุ่ม
การอุ้มน้ำของดิน *ดีมาก *ไม่ดี *ดีมาก
การไหลซึมน้ำของดิน *ดีมาก *ไม่ดี *ดีมาก
การถ่ายเทอากาศ *ดีมาก *ไม่ดี *ดีมาก
การปรับปรุงดินในระยะยาว *ดีขึ้น *แย่ลง *ดีขึ้น
 
ผลต่อคุณสมบัติทางชีวภาพของดิน *จุลินทรีย์มากขึ้น *จุลินทรีย์น้อยลง *จุลินทรีย์มากขึ้น
การต้านทานโรคพืช *ต้านทานได้มาก *ไม่ีต้านทาน *ต้านทาน
เติมอาหารของจุลินทรีย์ที่ดี *มีการเติม *ไม่มี *ไม่มี
การสร้างอาหารของจุลินทรีย์ *มีมาก *ไม่มี *มี
การสร้างอาหารให้พืช *มีมาก *ไม่มี *มี
การฟื้นฟูสภาพ พืชใกล้ตาย *ฟื้นฟูได้ รวดเร็ว *ไม่ฟื้นฟู *ฟื้นฟูได้ แต่ช้า
 
การใช้งาน *ง่าย *ง่าย *ง่าย,ยาก
ใช้กับเครื่องพ่นปุ๋ย *ใช้ได้ *ใช้ได้ *ใช้ได้,ไม่ได้
การคลุกเคล้าปุ๋ยก่อนใช้ *ไม่ต้อง *แล้วแต่ตรา *แล้วแต่ตรา
ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ *เท่าปุ๋ยเคมี *เท่าปุ๋ยเคมี *มากกว่าปุ๋ยเคมี
ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ในระยะยาว *ลดลง *เพิ่มขึ้น *เพิ่มขึ้น
จำนวนครั้งที่ใส่ปุ๋ย *เท่าปุ๋ยเคมี *เท่าปุ๋ยเคมี *มากกว่าปุ๋ยเคมี
 
ธาตุโลหะหนัก หรือสารพิษในปุ๋ย *ไม่มี *ไม่มี *อาจมี
เชื้อโรค หรือ โรคในพืช *ไม่มี *ไม่มี *อาจมี
วัชพืช หรือ พืชอื่นๆที่ติดมา *ไม่มี *ไม่มี *อาจมี
 
มีทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร *มีถูกต้อง *แล้วแต่ตรา *แล้วแต่ตรา
มีสูตรปุ๋ย *มีสูตร *มีสูตร *ไม่มีสูตร
ผู้ขาย ขายได้อย่างถูกกฎหมาย *ใช่ *แล้วแต่ตรา *แล้วแต่ตรา
 
ราคา *เหมาะสม *สูง *ต่ำ
ราคาเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้ *ถูกมาก *ปานกลางถึงแพง *ปานกลางถึงแพง